Pobierz regulamin >>

Regulamin

(obowiązuje od 05 października 2020r.)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.confashion.com.pl
Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu jest ART WARDROBE SP.ZO.O., z siedzibą w Poznaniu, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:
1) Regulamin– niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.confashion.com.pl;
2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.confashion.com.pl;
3) Sprzedawca – Art Wardrobe Sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (60-547) przy ul. Wierzbięcice 55/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gsopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708797, NIP: 7831767038, REGON 368689491, email: shop@confashion.com.pl
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym www.confashion.com.pl poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu;
5) Produkt/Produkty – odzież damska i akcesoria, niestandardowe, autorstwa projektantki Kingi Król.
6) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.2 Informacje o Produktach

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Kingi Król i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości produktów, ich cen, materiałów, z których są wykonane, przepisów prania. Załączone zdjęcia wykonane są wg najwyższych standardów. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicy w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.

Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieprzestrzegania przepisów użytkowania i postępowania z Produktami, umieszczonych w opisie Produktu a także nieprzestrzegania punktów Regulaminu, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyczerpania się dostępności produktów ze względu na ich limitowaną ilość.

1.3 Ceny

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w Złotych Polskich.

Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

2. Rejestracja i logowanie

W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klienta w Sklepie, koniecznym jest dokonanie zgłoszenia (wypełnienie formularza rejestracyjnego), które obejmuje rejestrację. Rejestracja jest bezpłatna. Wraz z rejestracją Klient otrzymuje nazwę (login) do Sklepu oraz wybiera hasło.
Bez dokonania rejestracji i logowania w Sklepie, Klient nie jest uprawniony do złożenia zamówienia Produktu, który zamierza nabyć.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Składanie zamówień

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.

Informacje o produktach stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.
Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, składając zamówienie na stronie Sklepu. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (nie dotyczy produtów wyprzedanych).

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów i ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów, Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia.

Umowę sprzedaży Produktów uważa się za zawartą z momentem zatwierdzenia wyboru Produktów przez Klienta.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionych Produktów (dotyczy Produktów aktualnie dostępnych w Sklepie) albo o przewidywanym terminie wykonania zamówienia (dotyczy m.in. Produktów, które mimo wyczerpania ilościowego mogą zostać doprodukowane) lub o niemożności dostarczenia produktów w wyniku wyczerpania asortymentu.

Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta w Polsce i zagranicą.

4. Wysyłka zamówień

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za transakcję na koncie Sprzedawcy. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu , o czym Klient będzie poinformowany mailem lub telefonicznie.

Produkty są dostarczane do Klienta na wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Polski oraz zagranicę.

Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient. Zakupy powyżej 399 zł zwalniają Klienta z opłat za przesyłke wyłącznie na terenie Polski.

Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:
– 20,00 złotych – wysłka za pośrednictwem firmy kurierskiej
Koszt przesyłki Produktu do Klienta zagranicą wynosi:
– 70 złotych (16 Euro) – Kurier do 3 kg do krajów UE
– 150 złotych (35 Euro) – Kurier do 3 kg reszta świata
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów i zmiany cen firmy kurierskiej.

5. Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:
– szybki przelew poprzez Przelewy 24
– płatności w systemie Pay Pal

6. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

7. Uszkodzenia przesyłek

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną wysyłając formularz na adres e-mail: shop@confashion.com.pl.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.

Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. Reklamacje

Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: shop@confashion.com.pl
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informację, którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem.

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.

Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.

W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim z możliwych żądań – wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

10. Polityka prywatności

Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).

Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą tzw. Newsletter.

Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.

11. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.

Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.
W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.

Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Pobierz wzór >>